Etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin 2021

1.1.2021 alkaen kansalaiset näkevät tulorekisteristä palkkatietojen lisäksi saamansa etuustiedot.

Tulorekisteriin ilmoitettavien ja sieltä saatavien tietojen määrä kasvaa entisestään, kun 1. tammikuuta 2021 alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ilmoitetaan mm. seuraavia etuuksia:

  • Päivärahat, kuntoutusrahat, ansionmenetyskorvaukset, tapaturmaeläkkeet, liikenteen eläkkeet, hoitotuet, haittarahat ja perhe-eläkkeet.

Tulorekisteristä myös saadaan laissa säädettyä korvausasian ratkaisemista varten eläke- ja etuustietoja. Korvausasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvauksen suuruuden määrittämistä lakisääteisissä vakuutuslajeissa.

Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon pyytäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu muun lain nojalla saamaan.

Lisätietoa www.tulorekisteri.fi