Kutsu Pohjantähden varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2023

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2023 klo 14 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

 A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 2. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 3. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että B-sarjan takuuosuuksille maksetaan voitonjakokelpoisista varoista tilikaudelta 2022 korkoa 4,5 %. Tämä tarkoittaa euromääräisesti 589 950 euroa. Korkoa maksetaan takuuosuuksien kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella. Korkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille B-sarjan takuuosuuksille.

 1. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 2. Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta toimikaudella
 3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 3.850 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen varapuheenjohtajalle 2.750 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen muille jäsenille 2.200 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen kaikille jäsenille hallituksen valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista 500 euroa / kokous
 • Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle asiantuntijajäseninä Nimitystoimikunnan kokouksista 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen asettamien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista maksetaan yhtiön ulkopuolisille asiantuntijajäsenille 500 euroa / kokous.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista maksetaan lisäksi eläkevakuutusmaksu hallituksen jäsenten osalta, ja että kaikille hallituksen jäsenille ja yhtiön ulkopuolisille jäsenille korvataan myös tehtävien hoitamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen OTK Kari Kaartinen, operatiivinen johtaja GeMBA Jussi Pohto, professori (vakuutustiede) FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa, Head of Project Management DI Virpi Ruoti ja Managing Partner KTM Harri Lauslahti.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän, tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erika Grönlund.

 1. Nimitystoimikunnan jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan Nimitystoimikunnan kokouksista palkkiota 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää seuraavista pääasiallisista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:

 • Toiminimen kirjoittamisoikeutta koskevaa 14 pykälää muutetaan siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet sekä henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa, aina kaksi yhdessä.
 • Yhtiökokousta koskevaa 17 pykälää muutetaan siten, että hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

 1. Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävän määrärahan suuruus on 125.000 euroa.

 1. Kokouksen päättäminen

  

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Myös Pohjantähden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ovat tämän kokouskutsun liitteenä.

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Mainitut asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä 12.4.2023 alkaen myös Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Pohjantähden pääkonttorissa viimeistään 9.5.2023.

 

C Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 21.4.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.

Äänioikeuden määrittämiseksi osakkaan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2022 vakuutusmaksut määritellään. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen yhtiökokousta.

Osakkaat saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan kuten äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja. Osakkaan edustajan on osoitettava luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Hämeenlinna 11.4.2023

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus

 

Yhtiökokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Tilintarkastuskertomus
Esitys voitonjaosta
Esitys hallituksen jäsenien määrästä ja palkkioista
Esitys hallituksen jäseniksi
Pohjantähdelle esitetyn hallituksen esittely
Esitys tilintarkastajan palkkiosta
Esitys tilintarkastajasta
Esitys nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista
Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Nykyinen yhtiöjärjestys
Uusi yhtiöjärjestys
Esitys lahjoituksesta