Kutsu Pohjantähden varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2022

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2022 klo 14 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

Yhtiökokouksen jälkeen tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen puhuu aiheesta ”Uljas uusi maailma”. Hän kertoo, millainen on tulevaisuuden mieli ja ihminen: ihminen, joka mielekkäällä tavalla elää muutoksessa ja rakentaa maailmaa, joka on toiveittemme mukainen.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 2. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 3. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että B-sarjan takuuosuuksille maksetaan voitonjakokelpoisista varoista tilikaudelta 2021 korkoa 4,5 %. Tämä tarkoittaa euromääräisesti 589 950 euroa. Korkoa maksetaan takuuosuuksien kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella. Korkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille B-sarjan takuuosuuksille.

Hallitus ehdottaa, että loput tilikauden 2021 voitosta jätetään ylijäämien tilille.

 1. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 2. Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta toimikaudella
 3. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 3 muutetaan siten, että Nimitystoimikunnan jäsenille ja asiantuntijajäsenille maksetaan Nimitystoimikunnan kokouksista palkkio yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotuksen mukainen Nimitystoimikunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan tämän kutsun liitteenä.

 1. Nimitystoimikunnan jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan Nimitystoimikunnan kokouksista palkkiota 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
 • Hallituksen kaikille jäsenille hallituksen valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista 500 euroa / kokous
 • Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle asiantuntijajäseninä Nimitystoimikunnan kokouksista 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista maksetaan yhtiön ulkopuolisille asiantuntijajäsenille 500 euroa / kokous.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista maksetaan lisäksi eläkevakuutusmaksu hallituksen jäsenten osalta, ja että kaikille hallituksen jäsenille ja yhtiön ulkopuolisille jäsenille korvataan myös tehtävien hoitamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen OTK Kari Kaartinen, operatiivinen johtaja GeMBA Jussi Pohto, professori (vakuutustiede) FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa, Head of Project Management DI Virpi Ruoti ja Managing Partner KTM Harri Lauslahti.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän, tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erika Grönlund.

 1. Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävän määrärahan suuruus on 50.000 euroa.

 1. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Myös Pohjantähden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ovat kokouskutsun liitteenä.

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Mainitut asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä 13.4.2022 alkaen myös Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Pohjantähden pääkonttorissa viimeistään 10.5.2022.

C Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 20.4.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.

Äänioikeuden määrittämiseksi osakkaan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2021 vakuutusmaksut määritellään. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen yhtiökokousta.

Osakkaat saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan kuten äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja. Osakkaan edustajan on osoitettava luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Hämeenlinna 12.4.2022

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Tilintarkastuskertomus
Esitys voitonjaosta
Nimitystoimikunnan työjärjestys
Esitys nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi
Esitys nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
Esitys nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista
Esitys hallituksen jäsenien määrästä ja palkkioista
Esitys hallituksen jäseniksi
Pohjantähdelle esitetyn hallituksen esittely
Esitys tilintarkastajan palkkiosta
Esitys tilintarkastajasta
Esitys lahjoituksesta
Yhtiökokouksen esityslista

 

Tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen

Mika Aaltonen on kauppatieteiden tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti. Hän on konsultoinut useiden eri maiden hallituksia ja suuryritysten johtoa eri puolilla maailmaa. Hän on kirjoittanut 16 kirjaa ja yli 100 artikkelia yhteiskunnan muutoksesta, ennakoinnista ja päätöksenteosta.